Αρακαδάκη Μ., Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715). Συμβολή στη μελέτη των επάκτιων και νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατίας, Άγιος Νικόλαος 2001

Γριβέλ Ζ., Η νόσος του Χάνσεν στην Ελλάδα και στην Κρήτη κατά τον εικοστό αιώνα, Ελούντα 2002

Δετοράκης Ε., "Η λέπρα στην Κρήτη", Αμάλθεια ΙΒ΄ (1981) 275-292

Μοσχόβη Γ., Σπιναλόγκα, Αθήνα 2005

Μοσχόβη Γ., «Ο οχυρωμένος οικισμός της νησίδας Σπιναλόγκας, 18ος - 19ος αιώνας», Πεπραγμένα Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 1-6 Οκτωβρίου 2001, Γ1, Ηράκλειο 2001, 121-138

Σαββάκης Μ., Οι λεπροί της Σπιναλόγκας. Ιατρική, εγκλεισμός, βιωμένες εμπειρίες (1903-1957), Αθήνα 2010

Σπυρόπουλος Ι., «Το οθωμανικό φρούριο της Σπιναλόγκας από την κατάκτησή του (1715) μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα», Τα Ιστορικά 71 (2020) 113-140

Σωρού Μ., «Η Σπιναλόγκα των Οθωμανικών χρόνων», Κρητικά Χρονικά ΛΓ’ (2013) 121-154

Ο Άγιος Νικόλαος και η περιοχή του. Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο, Άγιος Νικόλαος 2010

Remoundakis É., Vies et morts d'un Crétois lépreux (μτφρ. M. Born – M. Gabriel). M. Born, Suivi de Archéologie d'une arrogance, Toulouse 2015