Όροι Χρήσης
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής ΥΠ.ΠΟ.Α) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τηρεί τον εν λόγω διαδικτυακός τόπος www.spinalonga-island.gr. Ο ιστότοπος αυτός μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής επισκέπτης / χρήστης) δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, πληροφόρησης, καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν το Υπουργείο υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση / επίσκεψη, η πλοήγηση, η αρχειοθέτηση / καταλογογράφηση αυτών και η παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων ως κάτωθι όρων χρήσης.
Η χρήση / επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου, των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την πρότερη της χρήσεως του διαδικτυακού τόπου προσεκτική ανάγνωση και την ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή των ως κάτωθι όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, σε αρχεία, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, βίντεο και εφαρμογές λογισμικού.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των ιστοσελίδων δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντα δικτυακού τόπου αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και του ΥΠΠΟΑ με τον επισκέπτη / χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.
Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακου τόπου www.spinalonga-island.gr υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους και ο χρήστης / επισκέπτης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ή/και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών στους πολίτες.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.spinalonga-island.gr, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εγγράφων, κειμένων, αρχείων, ειδήσεων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, εφαρμογών λογισμικού και παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των παρόντων διαδικτυακών τόπων καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου και του ΥΠΠΟΑ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153). Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.spinalonga-island.gr  ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα (ν. 2121/1993).
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και το ΥΠΠΟΑ για το ανωτέρω, μη περιοριστικά αναφερόμενο, περιεχόμενο του ιστοτόπου, έχει το δικαίωμα να αναρτά, προβάλει δημόσια, αναπαράγει, πολλαπλασιάζει, διαθέτει, εκμεταλλεύεται και γενικότερα να το χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο με μέσο συμβατικό ή ηλεκτρονικό ή εν γένει ψηφιακό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και το ΥΠΠΟΑ έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε να μεταβάλει, τροποποιεί, περικόπτει, αφαιρεί, παραλλάσσει και συνθέτει κατά την κρίση του το περιεχόμενο που αναρτάται στον διαδικτυακό του κόμβο, τόσο στο σύνολό του όσο και στα επιμέρους αναρτώμενα στοιχεία (κείμενα, εικόνες, βίντεο κλπ).
Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική ή Βιομηχανική Ιδιοκτησία τρίτων προσώπων δεν καλύπτεται. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.
Έργα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.spinalonga-island.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης και πληροφόρησης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους. Δεν θεωρούνται τρίτοι οι, πάσης φύσεως εργασίας και ειδικότητας/κατηγορίας, υπάλληλοι του Υπουργείου, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Δημοσίων Μουσείων και οι πάροχοι υπηρεσιών ή/και έργου ψηφιακής φωτογράφησης/κινηματογράφησης/καταλογογράφησης μνημείων, χώρων ή τόπων, εκδηλώσεων, συναυλιών κ.λπ. του ΥΠΠΟΑ και εν γένει όσοι έχουν εκχωρήσει, παραχωρήσει και μεταβιβάσει εγγράφως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία τα δικαιώματά τους επί του υλικού που αναρτάται στο διαδικτυακό κόμβο www.spinalonga-island.gr.